Washwell

Miljövänligt reningsverk för biltvätt

Miljöarbetet och omtanken om vårt gemensamma grundvatten har varit en del av vår vardag sedan företagets start 1987. Förutom att vässa våra interna miljöprocesser i verksamheten har vi också sedan länge samarbetat med andra företag i branschen för att påverka konsumenter till att i allt högre grad använda biltvätt- och bilvårdsanläggningar istället för att tvätta bilen på gata eller egen tomt. Idag är det förbjudet i många svenska kommuner att tvätta bilen på hårda ytor där tvättvattnet, som bland annat innehåller tungmetaller och oljerester, kan rinna ner i dagvattnet.

Hjärtat i våra tvättanläggningar är därför reningsverken, vi har själva utvecklat ett av marknadens modernaste och effektivaste, Gizmo – som arbetar med kemisk fällning – men samarbetar också med andra tillverkare som erbjuder modern, effektiv och lönsam teknik. Här nedanför kan du läsa om det senaste tillskottet bland våra reningsverk, WashWell.

Ett slutet biologiskt system som kan drivas med solceller

Systemet är konstruerat efter principer och kunskap kring de biologiska processer som äger rum i naturliga sjöekosystem, där mikroorganismer samspelar i växtmikrobiella näringsvävar.

WashWell producerar inga restprodukter och inget överskottsslam. Systemet består av två robusta tankar som placeras under jord utomhus, två pumpar – en nivåpump och en luftpump för hög syresättning och cirkulation av vattnet, samt en innovativt konstruerad biostruktur för mikrobiell påväxt, så kallad biofilm.

Det renade vattnet från WashWell cirkuleras tillbaka till biltvätten och kan användas om och om igen. Den vattenförlust som uppstår på grund av dunstning kan kompenseras med uppsamling av regnvatten, en teknik som används i flera av de biltvättanläggningar vi levererar idag.

Den del av reningsverkets behållare som syns ovan jord förses med en plantering av gröna växter som bidrar till reningsprocessen, vilket förutom att göra anläggningen i princip osynlig, även visar för ögat att installationen bygger på naturliga processer.

Energiåtgången är extremt låg och den enda strömkälla som behövs är till pumpsystemet. Med hjälp av solceller som driver detta blir WashWell helt självförsörjande. WashWell bidrar alltså direkt till bevarande av lokala vattenresurser och återbyggande av balansen i naturen.

Den biologiska lösningen skapar unika ekonomiska och miljömässiga vinster utan att man behöver kompromissa med biltvättens kapacitet eller tvättresultatet.

Välkommen till framtidens vattenreningsteknologi för biltvättar!

Steg för steg – så går Washwell till

Biologisk rening och nedbrytning av organiskt material behöver goda mikrober och enzymer. I WashWell finns en kombination av de goda mikroberna – bakterier, svampar och protozoer – som är nyckeln till reningsprocessen. Bakterierna i förorenat vatten äts upp av protozoer/ciliater eller löses upp av s k bakteriofager. Effektiv nedbrytning av organiskt material sker i syrefattiga och syrerika förhållanden som efterliknar processer i sjöekosystem.

Vattenmiljön i den första tanken är syrefattig och vattnet cirkulerar i ett långsamt flöde. Här sker sedimentering och nedbrytning av slam, som äts upp av de goda mikroberna eller bryts ner av dess enzymer i ett mikrobiellt samspel. Slammet fungerar alltså som proteinrik föda för mikroberna istället för att bli till en restprodukt som måste tas om hand. I första tankens olika fack utvecklas naturliga biologiska mikromiljöer – Biofilmer – som tillsammans med fosforbindande material renar vattnet. Vattnet pumpas sedan med en nivåpump till den högre placerade tank två.

I tank två, som syns delvis ovan jord, är miljön syrerik och vattnet syresätts med en luftpump som virvlar runt vattnet i ett snabbare flöde. Denna tank innehåller vattenrenande växter, där vattnet cirkulerar genom rotsystemet. Växterna tar upp näring, binder tungmetaller och bidrar till att bryta ner föroreningar som annars naturen får ta hand om. I rotsystemen lever mikroskopiska larver och insekter som livnär sig på mikrober från tank ett.

Växtmodulen gör att reningsanläggningen naturligt smälter in i miljön, den är också dekorativ och visar att installationen bygger på naturliga processer.

”Naturen känner inga restprodukter. Mikroorganismer och vattenväxter har i alla tider renat vatten under tiden som de livnär sig på olika näringsämnen. WashWell är ett eget sjöekosystem i kompakt format.”

Biltvätt

Behöver du hjälp eller har frågor?

Är din biltvättsanläggning i behov av service, vill du uppgradera din befintliga anläggning eller söker du efter en helt ny biltvättsanläggning som både är hållbar och miljövänlig?  Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Authorized Distributor Christ Wash Systems