TreeWells logotyp - TreeWell Biologisk avloppsrening

TreeWell:
så här fungerar det

Biologisk rening och nedbrytning av organiskt material behöver goda mikrober och enzymer. I TreeWell finns en kombination av de goda mikroberna – bakterier, svampar och protozoer – som är nyckeln till reningsprocessen. Bakterierna i förorenat vatten äts upp av protozoer/ciliater eller löses upp av s.k. bakteriofager. Effektiv nedbrytning av organiskt material sker i syrefattiga och syrerika förhållanden som efterliknar processer i sjöekosystem.

Vattenmiljön i den första tanken är syrefattig och vattnet cirkulerar i ett långsamt flöde. Här sker sedimentering och nedbrytning av slam, som äts upp av de goda mikroberna eller bryts ner av dess enzymer i ett mikrobiellt samspel. Slammet fungerar alltså som proteinrik föda för mikroberna istället för att bli till en restprodukt som måste tas om hand. I första tankens olika fack utvecklas naturliga biologiska mikromiljöer – Biofilmer – som tillsammans med fosforbindande material renar vattnet. Vattnet pumpas sedan med en nivåpump till den högre placerade tank två.

I tank två, som syns delvis ovan jord, är miljön syrerik och vattnet syresätts med en luftpump som virvlar runt vattnet i ett snabbare flöde. Denna tank innehåller vattenrenande växter, där vattnet cirkulerar genom rotsystemet. Växterna tar upp näring, binder tungmetaller och bidrar till att bryta ner föroreningar som annars naturen får ta hand om – som exempelvis läkemedelsrester, hormoner, kosmetika m.m. I rotsystemen lever mikroskopiska larver och insekter som livnär sig på mikrober från tank ett.

Växtmodulen gör att reningsanläggningen naturligt smälter in i miljön, den är också dekorativ och visar att installationen bygger på naturliga processer.

Växtmodulen gör reningsanläggningen nästan osynlig, samtidigt som den är dekorativ och visar att installationen bygger på naturliga processer.

Anpassat till varierande belastning

Anläggningen behöver inte löpande tillsyn eller underhåll, utöver byte av en 5 literspåse fosforbindande material. Vid uppehåll eller låg belastning går mikrolivet ner i ”dvala” tills näringstillförsen kommer igång igen. TreeWell fungerar därför väldigt bra även för fritidshus och verksamheter med säsongvarierad aktivitet.

Som tillval finns TreeWell Arctic för kallare klimat eller om anläggningen måste placeras ovan jord, till exempel i skärgårdsmiljö.


TreeWell reningsgrad

Det renade vattnet motsvarar vanligt sjövatten som kan återanvändas till bevattning, dammar, spolvatten på toaletter, eller ledas ut i ett dike för att återgå i det naturliga kretsloppet. Som option kan man komplettera med ytterligare ett steg för att få dricksvatten. Reningsgraden möter kraven som Havs- och vattenmyndigheten ställer för hög skyddsnivå:

Analys Reducering %
BOD7 *
Fosfor P totalt
Kväve N totalt

* Biochemical Oxygen Demand, biokemisk syreförbrukning, ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vatten.

Vatten som renats i TreeWell. Det första glaset innehåller inkommande orenat vatten, mellanglaset vatten som gått igenom den första tanken, i det sista glaset ser vi det renade vattnet som lämnat systemet.

Naturen känner inga restprodukter. Mikroorganismer och vattenväxter har i alla tider renat vatten under tiden som de livnär sig på olika näringsämnen.

 

WashWell är ett eget sjöekosystem i kompakt format.
Mått och kapacitet

TREEWELL FAMILY
Diameter 1,2 meter, djup 0,8 meter (0,9 m³). Kapacitet 1 hushåll, 5 p.e **

TREEWELL HOME
Diameter 2 meter, djup 1 meter (3 m³). Kapacitet 2 hushåll, 10 p.e **

TREEWELL ORIGINAL
Diameter 2 meter, djup 2 meter (6 m³). Kapacitet 4 hushåll, 20 p.e **

** PE = personekvivalent, inom EU räknas 1 PE motsvara 200 liter vatten per person och dag.


Tillval
  • Solcellsdrift
  • Tank för lagring av renat vatten
  • Fettavskiljare för de större anläggningarna
  • UV filter för dricksvattenkvalitet
  • Arctic isolersats

Fyll i uppgifterna nedan
Vi återkommer med en offert.
 

*Glöm inte fälten märkta med asterisk

För mer information

Kontakta Maria

Maria Mörnborg

försäljning