Constant Clean GIZMO

Gizmo är ett högteknologiskt reningsverk som vi själva konstruerat och utvecklat under flera år då befintliga produkter inte motsvarade de krav som vi, kunderna och myndigheterna ställde. Reningsverket arbetar med kemisk fällning vilken har den i särklass bästa verkningsgraden för att sänka utsläppen av tungmetaller. Gizmo använder sig av morgondagens teknik redan idag, bl a mäts tankvolymer med ultraljud och hela anläggningen kan övervakas och fjärrstyras via Internet.


Fakta

DISPLAY 10.4" med pekskärm. Fjärrstyrning av reningsverk via Internet med PLUS+ Tjänst

 
Spillvatten från fordonstvätt hamnar i reningsverkets första fack där tyngre partiklar som exempelvis grus hamnar på botten, vattnet bräddas sedan vidare över till en pumpkammare.
När förbestämd nivå nås i pumpkammaren startar processen för att rena spillvattnet genom att vattnet från pumpkammaren pumpas via reningsverkets mixturbehållare där vattnets pH-värde mäts, samt kemikalier tillsätts. Det processade vattnet hamnar sedan i sedimenteringsfacket. Samtidigt pumpas det renade vattnet från en klartank upp genom reningsverket för provtagning samt mätning av hur mycket renat vatten som skall släppas ut till det kommunala vattennätet.
Det processade vattnet i sedimenteringsbrunnen fäller ut skadliga tungmetaller som sjunker till botten.
När utfällningen är klar pumpas toppskiktets klara vatten över till klarbrunnen. Nu är reningsverket klart för att processa nytt spillvatten.
Som tillval finns även en slampump som pumpar sediment som på sikt fälls ut i klarbrunnen tillbaks till sedimenteringsbrunnen.
Information via e-mail

Vid eventuellt fel skickas automatiskt ett e-mail till kund och/eller servicepersonal med information om anläggningens placering, felets typ, tidpunkt samt när/om felet har åtgärdats. Vid behov av påfyllning av kemikalier skickas e-mail till kund och/eller kemleverantör.

PLUS+ Tjänst

Gizmo reningsverk använder sig av morgondagens teknik från ledande leverantörer redan idag. Alla Gizmo är förberedda med PLUS+ Tjänst, där du som kund kan få full kontroll över reningsverket. Det enda som behövs är en nätverksanslutning samt PLUS+ Tjänst. Programvaran som ingår kan uppdateras fritt via internet och ett minneskort för datalagring medföljer.

Terminalspegling

Via en webbportal kommer du in i reningsverkets terminal och kan kontrollera och sköta hela anläggningen. Olika behörigheter kan ges, från ren observation till full access.

Ritningar

Ritningar över brunnsystem, elritningar och instruktioner kan ses via terminalen.

Statistik

Via PLUS+ Tjänstportalen på webben har du tillgång till följande statistik och funktioner…

 • Reningsanläggning i drift
 • Felkodslista med loggade tidigare felmeddelanden
 • Antal processer
 • Senaste process
 • Kemikalienivåer
 • Åtgång av kemikalier
 • Mängd renat vatten
 • Nästa servicebehov
 • pH-värde
 • Tidsinställningar samt ändra tider
 • Antal tvätt
 • Tryckluft
 • Oljelarm

För mer information

Kontakta Ulf